פסקי דין לבוחן בעל פה - שנה ג' | נוער שוחר משפט עברי

תלמידים חביבים,

להלן רשימת פסקי הדין (הקבצים ניתנים להורדה):


בשפ 3734/92 מדינת ישראל נ' עלי בן זאקי עזאזמי

זהו ערר על החלטת בית המשפט המחוזי לשחרר בערובה את עלי בן זאקי עזאזמי ולהורות שיהא נתון במעצר בית חלקי. עזאזמי הואשם בתקיפת המתלונן ודקירתו במהלך מריבה בהיותו שתוי במקצת. בקשת המדינה מבוססת על חומרת המעשה ועל עונש המאסר על תנאי התלוי ועומד נגד המשיב. משפטו של המשיב נקבע לעוד כתשעה חודשים. בית המשפט העליון פסק כי אין לעצור נאשם מאחורי סורג ובריח, אם ניתן להשיג את מטרת המעצר.

בגץ 221/80 מחמד דהוד חסין דרויש נ' שירות בתי הסוהר

העותר, שהנו "אסיר בטחוני", מבקש לחייב את המשיב לספק לו מיטה בבית הכלא בו הוא מרצה את עונשו. סירוב המשיב נובע מנימוקי ביטחון. נפסק:
(1) אין לראות באי-אספקת מיטה לאסירים הביטחוניים משום אפליה פסולה לעומת אסירים פליליים. החלטת המשיב נובעת משיקולים ענייניים של שמירה על הביטחון בבתי הסוהר.
(2) התארגנות האסירים הביטחוניים, המביאה לידי ביטוי עוינות לשלטון, מצדיקה את מסקנת המשיב, שיש לנקוט כלפיהם אמצעים ביטחוניים חמורים יותר מאלה הננקטים כלפי אסירים פליליים.

בגץ 4634/04 רופאים לזכויות אדם נ' השר לבטחון פנים

עתירה להורות למשיבים – השר לביטחון פנים ונציב שירות בתי הסוהר, לספק מיטה ללינת לילה לכל אסיר הנמצא במשמורת שירות בתי הסוהר. המדינה מכירה בקיום זכותו של כל אסיר למיטה, ומכירה בכך שיש ליישם זכות זו מוקדם ככל האפשר (עד 1.7.07). אולם היא מבקשת הכרה בסייגים אפשריים להחלת העקרון, אם בעתיד עלולים להתרחש מצבי חירום חריגים ובלתי צפויים מראש בהם תיתכן עלייה דרמטית בתפוסת הכלא עקב אירועי טרור או פשיעה. העותרות דרשו יישום הזכות עד ל-1.1.07 כן נדרש, כי הצו לא יהיה כפוף לחריגים, ועל פיו תסופק מיטה לכל אסיר במדינת ישראל, וזאת בלא סייג, גם במקרה של הידרדרות קשה ומהירה במצב הביטחוני או הפלילי במדינה.

עעא 4/82 מדינת ישראל נ' אבריאל בן אריאל תמיר

המשיב - הנמצא במעצר עד תום ההליכים במשפטו - מכור לסמים והיה בטיפול רפואי בטרם נעצר. במסגרת טיפול זה אישרה לו ראש השירות הפסיכיאטרי של משרד הבריאות ליטול סם סינתטי בכמויות ובתקופה שקבעה במירשם. שלטונות בתי המעצר החליטו - על דעת רופא בית המעצר - לצמצם את כמות הסם, משום שלדעתם יש לנקוט דרכי טיפול יעילות יותר, וכן משום שקיים קושי בפיקוח על הסם וקיים חשש שהעצירים יוכלו לסחור בסם המסופק למשיב. המשיב עתר לבית המשפט המחוזי להורות לשלטונות בית המעצר לאפשר לו להמשיך לקבל את הסם בכמות שאושרה לו בטרם נעצר, ועתירתו נתקבלה. מכאן הערעור, שנסב על השאלה, אם לעצור קיימת זכות לקבל ייעוץ וטיפול רפואיים אחרים מאלה, המוצעים לו על-ידי שלטונות בית המעצר.

בגץ 337/84 רמי הוקמה נ' שר הפנים

עניינן של העתירות בהצבעתם של אסירים ועצירים בבחירות לכנסת.לפי סעיף 7לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט - 1969, רשאים בוחרים להצביע רק בקלפי, אשר רשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמם. לטענת העותרים, יש להורות למשיבים לקבוע הסדרים מינהליים על יסוד חקיקת משנה לפי סעיף 145לחוק כדי לאפשר הצבעתם של אסירים ועצירים, שלא יהיו בחופשה ביום הבחירות.

בגץ 114/86 חיים לואיס וייל נ' מדינת ישראל

העתירה נסבה על ההחלטה שלא לאפשר לעותר לצאת לחופשה חריגה לשם קיום מצוות פרו ורבו, אותה מבקש העותר לקיים פעם אחת בכל חודש. העותר הוא יהודי שומר תורה ומצוות, ולטענתו, אין המאסר יכול לשלול את זכותו של האסיר לקיים את מצוות דתו. המשיבים סמכו את החלטותיהם על הנהלים והקריטריונים, שנקבעו למתן חופשות חריגות לאסירים, ואשר לפיהם הצורך בקיום יחסי אישות אינו מצדיק מתן חופשה חריגה.
בית המשפט הגבוה לצדק פסק:
א. (1) זכותו של האסיר לכבודו ולשלומו הגופניים והנפשיים שמורה היא לו, כל עוד אין קיומה של זכות זו נוגד את חובתם של שלטונות בית הסוהר לקיים שלילת חופש התנועה הימנו והנובע מחובתם זו, היינו שמירה על כללי הביטחון

עעא 4714/04 יגאל עמיר נ' שירות בתי הסוהר

דחיית בקשתו של יגאל עמיר להתייחד עם לריסה טרימבובלר.
בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי שלא להתיר, מטעמים של ביטחון המדינה, ליגאל עמיר להתייחד עם לריסה טרימבובלר בין כותלי בית הכלא, וכן ערעור על סירובו של השופט לפסול עצמו מלדון בהליך זה, בשל מפגש שערך בלשכתו, במעמד צד אחד, עם נציג השב"כ שהעביר לעיונו חומר מודיעיני מסווג.לטענת עמיר, לא נתבקשה הסכמתו לעיון, ונמנעה ממנו היכולת להתנגד לו. לטענת שב"ס, לא נגרם עיוות-דין שכן הפגם היה רק בעיתוי העיון בחומר.

בגץ 2245/06 ח"כ נטע דוברין נ' שרות בתי הסוהר

אסיר עולם, שהורשע ברצח נפשע של ראש ממשלה, מבקש לממש את זכות ההולדה, באמצעות העברת דגימת זרע לבת זוגו מחוץ לכלא. שירות בתי הסוהר נענה לבקשתו, תוך הצבת תנאים מסוימים לכך, הקשורים בסדרי המינהל של בית הסוהר. האם נפלו פגמים בהחלטה מינהלית זו המצדיקים את התערבותו של בימ"ש זה לשינוייה או לביטולה?